نرم افزارها و پلن های پیشنهادی ماپرا

جزئیات هریک از نرم افزارها و پلتفرم ها به شرح زیر است:

درصورت نیاز به نرم افزار  کیوسک سفارشگیر  تماس بگیرید.

سایر امکانات و سخت افزارهای یکپارچه با پلتفرم ابری فروش و نرم افزار تخصصی مدیریت رستوران و کافه ماپرا

تمامی پلن ها و نرم افزارها

شعبه دوم به بعد ۱۵٪ تخفیف، اگر بیش از ۱۰ شعبه دارید،

بـــرای دریـــافـــت خـــدمـــات اخــتـصـــاصــی، تماس بگیرید.

آیـنـــــــــــــــــــده کسب و کارت را ﺑﺴـــــــــــــــــــــﺎز!