نرم افزارها و پلن های پیشنهادی ماپرا

تمدید فقط 25% تعرفه سال

افزونه های پلن ها

قابل اضافه شدن به همه پلن ها

پلن های پایه تا حرفه ای

سایر سخت افزارهای یکپارچه با پلتفرم ابری فروش ماپرا

جزئیات هریک از نرم افزارها و پلتفرم ها به شرح زیر است:

در صورت نیاز به نرم افزار  مدیریت رستوران  تماس بگیرید.

شعبه دوم به بعد ۱۵٪ تخفیف، اگر بیش از ۱۰ شعبه دارید،

بـــرای دریـــافـــت خـــدمـــات اخــتـصـــاصــی، تماس بگیرید.

آیـنـــــــــــــــــــده کسب و کارت را ﺑﺴـــــــــــــــــــــﺎز!