ثبت نام در ماپرا پنل

نام کاربری ماپراپنل شماره همراه شماست.

ثبت نام به معنای پذیرش قوانین و مقررات ماپرا است.