پرداخت مدرن، به سبک آینده

پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی

به زودی
 1. مرحله اول:
  ورود اطلاعات اولیه
 2. گام دوم:
  تصدیق شماره همراه
 3. گام سوم:
  اطلاعات تکمیلی
 4. گام چهارم:
  اطلاعات پذیرنده
 5. گام پنجم:
  خاتمه